Die ersten Awards

Benelux Award 96/97

Editorial Design / Ausstellungskatalog / Hôtes de Colpach / CNL / 1997

Editorial Design / Ausstellungskatalog / Lëtzebuergesch / CNL / 2000

Packaging Design / Renert / Michel Rodange / CNL / 2002