Mansfeldschlass «Un château disparu?». Archives nationales

Animation : Cédric Weber

Animation : Cédric Weber

Archives nationales

Editorial Design
Exhibition Design

Nuit du Sport. SNJ / Service National de la Jeunesse

Yannis Bastian, SNJ

Gary Muller, SNJ

Rita Godinho, 2014 rose de claire

SNJ / Service National de la Jeunesse

Poster Design
Visual Identity
Communication Design

Mam Vëlo op d'Schaff / Golden Gear Award. Verkéiersverbond

David Everard / Communication & Marketing / Verkéiersverbond

Verkéiersverbond

Award Design

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, braucht Mut.
Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, braucht Mut und einen Helm.

Jedem, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, gebührt ein Award.
Darum hat der Verkehrsverbund den Golden-Gear-Award kreiert.