Twelve. Guide OAI Références 2018

OAI Direktor Pierre Hurt mit den Ausgaben 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Editorial Design

Mir maache Lëtzebuerg. OAI

Steve Weyland, OAI / Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri

Albert Seyser, Rose de Claire

Ausstellungskonzeption / Ausstellungsgrafik / Kuratieren.

Halt! Douane. Lëtzebuerg am Däitschen Zollveräin 1842-1918. Archives nationales

Gilles Regener, Archives nationales de Luxembourg

Charles Barthel, Archives nationales de Luxembourg

Gilles Regener, Archives nationales de Luxembourg

Charles Barthel, Archives nationales de Luxembourg

Liss Ries, Rose de Claire

Josée Kirps, Archives nationales de Luxembourg

Sanja Simic, Archives nationales de Luxembourg

Nicky Blazejewski, Archives nationales de Luxembourg

Ausstellungsgestaltung / Ausstellungsgrafik / Katalog: Archivbote / Orientierungssystem.